Условия за ползване

С използване на интернет сайта service1001.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и придружаващите ги специални такива. Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.

Обвързването от Oбщите и специалните условия е приложимо както към текущата конфигурация на Сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на Сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Администратор (на сайта) - търговско дружество "Сервиз 1001" ООД, което управлява и поддържа сайта и платформата;

1.2. Сайт - съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес service1001.com;

1.3. Потребител/и – За целите на настоящите общи условия всяко Физическо или Юридическо лице (или друга приравнена нему правноорганизационна форма), в т.ч. и Клиент/ите и Партньор/ите на Сайта по смисъла на настоящите Общи условия, които използват услугите и ресурсите на Сайта, въвели електронния адрес или достигнали до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да използва предоставяните от Сайта услуги по електронен път.

1.4. Клиент/и – Физическо или Юридическо лице (или друга приравнена нему правноорганизационна форма), което предоставя сервизни услуги в сферата на поддръжка и ремонт на моторни превозни средства или негови представители, осъществяващи достъп до Сайта и на което, срещу заплащане на Администратора на определен от последния месечен абонамент, е осигурено правото да бъде персонално индивидуализирано и видимо на Сайта от всички Потребители.

1.5. Партньор/и-Физическо или Юридическо лице (или друга приравнена нему правноорганизационна форма), което използва ресурсите и услугите на Сайта, като има право да добавя идентификационни данни за нови Клиенти, срещу което Сайта се задължава да му заплаща определена сума, определена съгласно реда, условията и начините, посочени на https://service1001.com/prices/.

1.6. Услуги – всички услуги, предоставяни на Потребителя, Клиента и/или Партньора на Сайта от Администратора при реда и условията, описани в настоящите Общи условия.

1.7. Профил - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

1.8. Общи условия (ОУ) - Общи условия за използване на Сайта.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящите ОУ представляват договор между Потребителя, Клиента и/или Партньора, от една страна, и Администратора, от друга, за предоставянето на собствения си Сайт за осъществяване на посредничество между Клиента и/или Партньора, от една страна, и Потребителя, от друга.

2.2. Страни по настоящия договор са Администраторът, от една страна, и всеки Потребител, от друга. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, Клиента и/или Партньора, което съдържа условията за използването на Сайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на Сайта и платформата service1001.com.

2.3. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят, Клиентът и/или Партньорът използва Сайта, платформата service1001.com или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя, Клиента и/или Партньора и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.4. Взаимоотношенията между Потребителя, Клиента и/или Партньора и Администратора във връзка с използването на платформата service1001.com се регулират изключително от тези ОУ, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

2.5. Сайтът си запазва правото да променя или допълва настоящите ОУ, специалните условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това Потребителя, Клиента и/или Партньора.

2.6. Достъпът до Сайта се предоставя във вида, в който е, и Администраторът не гарантира съответствието му с очакванията или целите на Потребителите.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3.1. Администраторът предоставя за ползване на Клиентите платформа за онлайн посредничество, посредством която платформа на Клиентите на Сайта, срещу заплащане на съответната абонаментна такса, се осигурява визуализация на предлаганите от Клиентите сервизни услуги, тяхното точно местонахождение и специални оферти.

3.2. Администраторът предоставя за ползване на Партньорите платформа за онлайн посредничество, посредством която платформа на Партньорите на Сайта, се осигурява възможност за добавяне на данни за други Клиенти, техните сервизни услуги, тяхното точно местонахождение и специални оферти. Администраторът се задължава да заплаща на съответния Партньор сума, чийто точен размер, начин на формиране на сумата и нейното изплащане се извършва по реда, посочен на https://service1001.com/prices/.

3.3. Администраторът предоставя за ползване на Потребителите (които не използват Сайта в качеството си Клиенти по смисъла на тези ОУ) платформа за онлайн посредничество, посредством която платформа на Потребителите на Сайта се осигурява възможност за възникване на правоотношение между Потребителите, от една страна, и избрания от тях Клиент на Сайта, от друга, неговите сервизни услуги, неговото точно местонахождение и специални оферти. Потребителите (които не използват Сайта в качеството си Клиенти) не дължат възнаграждение на Администратора за ползването на Сайта.

3.4. При използването на Сайта Потребителите, Клиентите и Партньорите се задължават да предоставят единствено вярна и незаблуждаваща информация за предлаганите/промотираните услуги и промоции. Администраторът си запазва правото едностранно по всяко време и по своя преценка да промени, ограничи или прекрати достъпа на Потребителя, Клиента или Партньора до Сайта, в случай че Потребителят, Клиентът или Партньорът нарушават настоящите ОУ и/или действащото законодателство, както и в случай че Администраторът установи, че данните, предоставени от Потребителя, Клиента или Партньора, са неверни или заблуждаващи. В този случай Администраторът не дължи възстановяване на съответната абонаментна такса, платена от Клиента.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТОРА

4.1. Администраторът единствено и само поддържа Сайта и не носи отговорност при следните алтернативно изброени случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи предоставяните от тях услуги чрез сайта, собственост на Администратора. Администраторът не носи отговорност в случай на несъответствие между услугите, описани в Сайта като предлагани от Клиента и/или Партньорите и услугите, които действително се предоставят, са били предоставени или ще бъдат предоставени от Клиента на Потребителя вследствие използването на Сайта.

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя от Клиента в резултат на използването на Сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в Сайта от Клиентите или Партньорите, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени Клиенти или Партньори, промотиращи и/или използващи услугите на интернет Сайта;

- За невярна информация, разменена или оповестена на Сайта от Клиенти или Партньори при използването на Сайта. В този случай Администраторът не носи отговорност за всички претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителите на Сайта, причинени им в резултат от използването на Сайта и публикуваната в него информация.

- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия Сайт. Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети лица, не от Администратора. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Администраторът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

- За всички вреди, причинени на Потребителя при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Администратора);

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Сайта, независещи от екипа на Администратора.

4.2. Потребителите на сайта приемат и се съгласяват, че Администраторът не гарантира достоверността на информацията, предоставена от Клиентите и Партньорите, съдържащата се на Сайта, и не носи отговорност за каквато и да е било вреда ( без значение вида и произхода й), причинена на Потребителите в резултат на използването на Сайта и/или причинена им от Клиентите при осъществяване на предлаганите от тях услуги.

V. Защита на лични данни

5.1. Администраторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителите, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите ОУ, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

5.2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Администраторът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите ОУ Потребителите се съгласяват информацията за тях да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителите. След регистрацията, ако желаят, Потребителите имат правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничат или забранят достъпа до личните си данни.

5.3. Ограниченията по т. 5.1. не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите ОУ или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Администраторът има право да предостави личната информация на Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

5.4. Администраторът събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите ОУ. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Администратора.

5.5. С приемането на настоящите ОУ Потребителите се съгласяват с обработването на личните им данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

5.6. При посещаване на Сайта чрез мобилно устройство или при използване на приложението на Администратора за мобилни устройства, Потребителите се съгласяват и дават разрешение на Администратора да събира данни за тяхното текущо местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на Потребителите за находящите се в близост до тях обекти, предлагащи услугите.

5.7. Администраторът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

5.8. Допълнителна информация относно политиката на Администратора във връзка със защитата на личните данни можете да намерите на https://service1001.com/privacy-policy/.

VI. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

6.1. Услугите на Сайта са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни съгласно действащото законодателство. С приемането на ОУ Потребителите декларират, че са пълнолетни и отговарят на тези условия. Използването на Сайта от Потребителите не е обвързано от задължителна регистрация в Сайта.

6.2. Регистрацията на Сайта е безплатна. Регистрацията в Сайта предоставя на Потребителите следните права и задължения, взависимост от тяхното качество:

6.2.1. Потребител, който се е регистрирал на Сайта:

(i) Има право на достъп до цялата налична информация на Сайта относно услугите, предлагани от Клиента или Партньора;

(ii) Има право да получава информация относно текущи промоции на услугите, предоставяни от Клиента или Партньора;

(iii) Има право да публикува на Сайта оценка или отзив за качеството на предлаганите от Клиента или Партньора услуги. Регистрираният Потребител няма право да публикува отзиви с текст, който би могъл да бъде квалифициран като дискриминиращ и/или накърняващ морала и добрите нрави.

(iv) Е задължен да предостави на Администратора изисканите от последния лични данни.

6.2.2. Клиент: Потребителят, който иска да използва Сайта в качеството си на Клиент, след заплащането на избрания от него абонамент:

(i) Има право да добавя, изменя или премахва информация относно поддържаните от неговия профил сервиз/и в зависимост от избрания от Клиента абонамент;

(ii) Има право да изисква от Администратора визуализация на предоставяните от първия услуги на Сайта в зависимост от избрания от Клиента абонамент.

(iii) Е задължен да предостави на Администратора изисканите от последния лични данни.

(iv) Е задължен да приеме оценките или отзивите, дадени от Потребителите на Сайта, като има право да публикува отговор във връзка с отзива или оценката на съответния Потребител.

6.2.3. Партньор: Потребителят, който иска да използва Сайта в качеството си на Партньор:

(i) Има право да добавя, изменя или премахва информацията относно поддържаните от неговия профил сервиз/и, за което Администраторът се задължава да му заплати възнаграждение, чийто размер и начин на плащане са уредени на https://service1001.com/prices/;

(ii) Има право да изисква от Администратора визуализация на предоставяните от първия услуги на Сайта.

(iii) Е задължен да предостави на Администратора изисканите от последния лични данни.

(iv) Е задължен да приеме оценките или отзивите, дадени от Потребителите на Сайта, като има право да публикува отговор във връзка с отзива или оценката на съответния Потребител

VII. ДРУГИ

7.1. Настоящите ОУ са общи и се отнасят и за всички секции на Сайта, включително, но не само: промоции, автосервизни услуги, оценки и съпътстващи данни.

7.2.Документите, изброени по-долу и/или придружаващите инструкции за функциониране на съответните страници на Сайта установят специални правила за използването на отделни услуги и са неразделна част от настоящите ОУ. Специалните правила са посочени по-долу, като Администраторът си запазва правото да променя същите едностранно и без да уведомява за това изрично Потребителите.

7.3. За допълнителна информация можете да се обърнете към секция "Contact us", както и на нашата Facebook страница, Twitter профил или LinkedIn регистрация.

7.4. С цел осигуряването на по-добро обслужване от Администратора и гарантиране правата на Потребителите на Сайта, с използването на Сайта Потребителите дават изричното си съгласие, че Администраторът има право да записва телефонните разговори, провеждани от Потребителите и отдел "Support" на Администратора.

Тези ОУ за ползване и Вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези ОУ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 20.04.2017 г.